Skam: Lær den bedste måde at håndtere det på!

Skam kan opstå som et resultat af at bryde sociale normer, begå fejl eller føle sig afvist eller udstødt af andre.

Photo of author

Forfatter:

Flemming Bust

Opdateret:

Læsetid:

14 min.

Indholdsfortegnelse

Hvad er skam?

Skam er en kompleks og følelsesmæssig oplevelse, der ofte betragtes som negativ og pinlig.

Det er en universel menneskelig følelse, der kan opstå i forskellige situationer og kontekster.

I denne artikel vil vi uddybe begrebet skam ved at definere det og udforske de kulturelle og sociale perspektiver på denne emotionelle tilstand.

Skam handler om dit selvbillede

Skam er en følelse, der opstår, når en person føler sig ydmyget, flov eller uacceptabel på grund af deres handlinger, tanker eller egenskaber.

Det er en indre oplevelse, der er dybt forbundet med selvopfattelse og selvværd.

Skam kan opstå som et resultat af at bryde sociale normer, begå fejl eller føle sig afvist eller udstødt af andre.

Det er vigtigt at skelne mellem skyld og skam, da skyld er en følelse forbundet med specifikke handlinger, mens skam handler om følelsen af at være forkert som person.

Kulturelle perspektiver på skam

Skam er ikke kun en individuel følelse, men også en kulturelt og socialt betinget oplevelse.

Kulturelle normer og værdier spiller en afgørende rolle i at definere, hvad der anses for skamfuldt i en bestemt kultur.

Disse normer kan variere markant mellem forskellige samfund og endda inden for forskellige sociale grupper.

Hvad der kan være kilde til skam i én kultur, kan være acceptabelt eller endda værdsat i en anden.

Skam som et værktøj til at påvirke social adfærd

Sociale perspektiver på skam involverer den måde, hvorpå skam påvirker vores interaktioner med andre mennesker og samfundet som helhed.

Skam kan have en stærk indvirkning på vores selvbillede og selvværd, og det kan føre til følelsen af isolation og udstødelse.

Det kan også have en social kontrolfunktion, hvor skam bruges som et redskab til at påvirke adfærd og opretholde normer og regler i samfundet.

Skam er også en motivator

Folk kan føle sig presset til at undgå skam og forsøge at opnå social accept gennem overholdelse af normer og værdier.

Samtidig kan skam også have en positiv side, da den kan fungere som en moralsk regulator og motivere os til at reflektere over vores handlinger og vokse som individer.

Psykologisk forståelse af skam

Skam er ikke blot en overfladisk reaktion, men en kompleks følelsesmæssig tilstand med dybe psykologiske rødder.

Skam som en følelsesmæssig reaktion

Skam opstår som en følelsesmæssig reaktion, når vores handlinger eller karaktertræk opfattes som sociale, moralske forkerte eller der bliver udpeget personlige fejl eller mangler.

Denne følelse kan være ekstremt ubehagelig og kan ledsages af fysiske og mentale symptomer som:

 • rødmen
 • hjertebanken
 • angst og
 • selvdevaluering.

Skammen kan være rettet mod os selv eller blive pålagt af andre, hvilket bidrager til den komplekse natur af denne emotionelle tilstand.

Skammens vigtige funktion og formål

På trods af dens negative oplevelse tjener skam en vigtig funktion i vores liv.

Skam fungerer som en advarselssignal, der indikerer, at vores handlinger eller adfærd ikke opfylder de sociale, moralske eller personlige forventninger og normer.

Denne følelse kan motivere os til at tage ansvar for vores handlinger, reflektere over vores værdier og moralske kompas samt stræbe efter at ændre vores adfærd eller forbedre os selv.

Skelnen mellem sund og usund skam

Det er afgørende at skelne mellem sund og usund skam, da de har forskellige konsekvenser og påvirkninger på vores psykiske velbefindende.

Skam som vejen til personlig vækst

Sund skam opstår som en naturlig og midlertidig reaktion på at bryde regler eller værdier, og den kan motivere os til at vokse og udvikle os.

Det kan være en mulighed for selvransagelse og personlig vækst.

På den anden side kan usund skam være langvarig, intens og destruktiv.

Det kan føre til:

 • lavt selvværd
 • selvforagt
 • isolation og
 • angst

Den usunde skam holder dig nede

Usund skam er ofte forbundet med negative tanker om selv, overdrevne selvkritiske holdninger, dårlig samvittighed, følelsen af latterliggørelse og manglende evne til at acceptere og tilgive sig selv.

Vi kan føle os sat uden for et fællesskab og derved også forhindre os i at engagere os i sunde forhold og opnå vores fulde potentiale.Skammens indvirkning på individet

Skam kan have en betydelig indvirkning på individet og påvirke forskellige aspekter af vores liv.

Konsekvenserne af vedvarende skam er direkte relateret til følelsen af selvværd og angst.

Individuelle oplevelser af skam

Skam kan være en dybt personlig oplevelse, der påvirker individets selvopfattelse og følelse af værdighed.

Nogle mennesker oplever skam som en kortvarig følelse i visse situationer, mens andre kan opleve det som en mere vedvarende tilstand.

Oplevelser af skam kan variere i intensitet og hyppighed afhængigt af individets personlighed, tidligere erfaringer og sociale kontekst.

Konsekvenser af vedvarende skam

Vedvarende skam kan have negative konsekvenser for individets psykiske og fysiske velbefindende.

Det kan føre til:

 • lavt selvværd
 • selvkritik
 • angst og
 • depression

Vedvarende skam kan også påvirke individets evne til at etablere og opretholde sunde relationer, da de kan føle sig utilstrækkelige eller frygte afvisning.

Det kan begrænse deres muligheder for personlig vækst og udvikling, da de undgår udfordringer af frygt for yderligere skam.

Forholdet mellem skam og selvværd

Skam og selvværd er tæt forbundet.

Skam kan underminere individets selvværd og skabe en negativ selvopfattelse.

Når en person oplever gentagen eller vedvarende skam, kan de internalisere denne negative oplevelse og begynde at betragte sig selv som værdiløse eller utilstrækkelige.

Dette kan føre til et lavt selvværd, hvor individet har svært ved at værdsætte og acceptere sig selv.

På den anden side kan et lavt selvværd også bidrage til øget sårbarhed over for skam.

Når en person har en negativ selvopfattelse, kan selv mindre fejl eller afvisninger udløse en intens skamreaktion.

Dette skaber en ond cirkel, hvor skam og lavt selvværd forstærker hinanden.

Selvaccept, selvmedfølelse og selvpleje er vigtige elementer i at opbygge et sundt selvværd.Forholdet mellem skam og angst

Skam og angst er to følelser, der ofte går hånd i hånd og kan have en kompleks og forstærkende effekt på hinanden.

De kan have betydelige konsekvenser for individets mentale velbefindende og livskvalitet.

Det er vigtigt at forstå forbindelsen mellem skam og angst, hvordan de påvirker hinanden, og de potentielle konsekvenser af denne relation.

Skam og angst er intense følelser

Skam og angst er begge intense følelser, der kan påvirke vores tanker, følelser og adfærd.

Skam opstår ofte som en reaktion på en opfattet fejl eller brist, mens angst kan være en reaktion på en truende eller usikker situation.

Begge følelser kan udløses af indre eller ydre faktorer og kan have dybtgående konsekvenser for individet.

Skammens rolle i angst

Skam kan spille en afgørende rolle i udviklingen og opretholdelsen af angst.

Når en person oplever skam, kan det føre til selvbebrejdelse og negativ selvopfattelse.

Dette kan øge følelsen af sårbarhed og usikkerhed, som igen kan bidrage til angstlignende symptomer.

Skammen kan også føre til undgåelsesadfærd, hvor individet forsøger at undgå situationer eller interaktioner, der kan udløse yderligere skamfølelse.

Angstens forstærkning af skam

På samme måde kan angst også forstærke skammen.

Angst kan skabe en konstant følelse af:

 • frygt
 • usikkerhed og
 • bekymring

Disse kan påvirke individets selvopfattelse og øge følelsen af utilstrækkelighed.

Dette kan føre til en ond cirkel, hvor skam og angst fodrer hinanden og forstærker hinandens negative virkninger.

Potentielle konsekvenser af skam og angst

Sammen kan skam og angst have alvorlige konsekvenser for det enkelte menneskes mentale helbred.

Vedvarende skam og angst kan føre til lavt selvværd, social isolation, depression og andre psykiske problemer.

Individet kan også opleve vanskeligheder med at fungere i dagligdagen og have begrænsninger i deres livskvalitet.

Behandling og håndtering af skam og angst

For personer, der oplever både skam og angst, er det vigtigt at søge hjælp og støtte.

En kvalificeret terapeut kan hjælpe med at identificere og forstå de underliggende årsager til skam og angst samt udvikle hensigtsmæssige coping-strategier.

Terapeutiske tilgange som neuroaffektiv psykoterapi, mindfulness, meditation og accept og commitment terapi (ACT) kan være nyttige i arbejdet med både skam og angst.

Fremtiden for skam og angstforskning

Skam og angst er komplekse følelser, og der er stadig meget at lære om deres forbindelse og indvirkning på individet.

Fremtidig forskning bør fokusere på at forstå de underliggende mekanismer, der driver skam og angst samt udvikle flere effektive behandlingsmetoder.

Desuden er det vigtigt at øge bevidstheden om skam og angst i samfundet og arbejde hen imod et mere støttende og inkluderende miljø for dem, der oplever disse følelser.

Skam i samfundet

Skam er ikke kun en individuel oplevelse, men kan også være dybt forankret i samfundets strukturer og normer.

Skam kan i samfundet bruges som social kontrol.

Skam som social kontrol

Skam kan fungere som en form for social kontrol, hvor samfundet bruger skam som et middel til at påvirke og styre individernes adfærd.

Når en person oplever skam som følge af at bryde sociale normer eller værdier, kan det tjene som en advarsel til både individet og andre om at undgå lignende adfærd.

Skam kan være et kraftfuldt redskab til at opretholde samfundets regler og normer ved at skabe en frygt for afvisning eller udstødelse.

Skamkultur vs. skyldkultur

Skamkultur og skyldkultur er to forskellige tilgange til at håndtere sociale overtrædelser og moralske fejl.

I en skamkultur er fokus primært rettet mod individets offentlige omdømme og værdighed.

Skammen er rettet mod personen selv og kan være intens og stigmatiserende.

I en skyldkultur er fokus i stedet på at identificere handlingen eller fejlen og ansvarliggøre individet for dets handlinger.

Skylden er mere rettet mod handlingen og kan være mindre stigmatiserende for personens selvopfattelse.

Skylden kan løses ved at ændre adfærden, hvor skammen er vanskeligere at bearbejde, idet det handler om den indre følelse af at være forkert.

Skam og stigma

Skam er ofte forbundet med stigma, hvor en person bliver udstødt, latterliggjort eller diskrimineret på grund af deres handlinger, karakteristika eller identitet.

Stigma kan være særligt udbredt i forbindelse med skam forbundet med sociale tabuer, som f.eks.

 • afhængighed
 • seksualitet eller
 • mental sundhed

Stigma kan have alvorlige konsekvenser for individets livskvalitet, selvopfattelse og adgang til ressourcer og muligheder i samfundet.

Skam og stigma kan have store sociale konsekvenser for det enkelte menneske.

Skam og identitet

Skam kan have en dybtgående indvirkning på vores identitet og den måde, vi opfatter os selv.

Skam og selvopfattelse handler blandt andet om skam i forhold til krop, seksualitet og køn samt skam i relationer og social interaktion.

Skam og selvopfattelse

Skam kan påvirke vores selvopfattelse og hvordan vi ser os selv.

Når vi oplever skamfulde begivenheder eller handlinger, kan det skabe en negativ opfattelse af os selv og følelsen af at være utilstrækkelig eller forkert som person.

Skammen kan blive internaliseret og føre til lavt selvværd og en negativ selvopfattelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan skam påvirker vores selvopfattelse og søge måder at opbygge en mere positiv og sund selvopfattelse.

Skam i forhold til krop, seksualitet og køn

Skam kan også være forbundet med vores krop, seksualitet og kønsidentitet.

Sociale og kulturelle normer kan skabe skam omkring visse kropsformer, seksuelle præferencer eller identiteter, der afviger fra normen.

Denne skam kan føre til kropsusikkerhed, seksuel undertrykkelse og følelsen af ikke at høre til eller være accepteret.

Det er vigtigt at fremme en sund og accepterende tilgang til krop, seksualitet og køn, der giver plads til mangfoldighed og respekt for individuelle oplevelser.

Skam i relationer og social interaktion

Skam kan også påvirke vores relationer og sociale interaktioner.

Når vi oplever skam, kan vi være tilbøjelige til at tilbageholde vores følelser, tanker eller behov af frygt for afvisning eller yderligere skam.

Dette kan skabe barrierer for ægte forbindelse og føre til isolation og ensomhed.

Skam kan også påvirke vores evne til at etablere sunde grænser og udtrykke vores autentiske selv i relationer.

Det er vigtigt at arbejde med skam i relationer og skabe et miljø, der fremmer åbenhed, tillid og empati.

Der er forskellige strategier til at håndtere skam i forhold til identitet.

Vi kan arbejde med skam ved at arbejde med selvaccept og positiv selvopfattelse.

Vi kan skabe et mere inkluderende og støttende samfund, der respekterer og værdsætter forskellige identiteter, kroppe, seksualiteter og køn.

Vi kan også arbejde med skam i relationer og skabe dybere og mere meningsfulde forbindelser med andre.Skamhåndtering og heling

Håndtering af skam er afgørende for individets trivsel og helingsproces.

Skamhåndtering og heling handler om coping-strategier, vigtigheden af empati og accept samt terapeutiske tilgange til at arbejde med skam.

Coping-strategier for håndtering af skam

Der er flere coping-strategier, der kan være nyttige i håndteringen af skam.

En vigtig strategi er selvrefleksion og selvbevidsthed, hvor man bliver opmærksom på sine tanker, følelser og reaktioner i forbindelse med skammen.

Dette kan hjælpe med at identificere negative overbevisninger og mønstre og overveje alternative perspektiver.

Desuden kan det være gavnligt at øve selvaccept og selvmedfølelse.

Dette indebærer at erkende, at vi alle er fejlbarlige og har oplevet skamfulde øjeblikke.

Ved at udvise medfølelse over for os selv og behandle os selv med venlighed og accept, kan vi begynde at helbrede og opbygge et sundere forhold til os selv.

Vigtigheden af empati og accept

Empati og accept er afgørende i håndteringen af skam, både fra os selv og fra andre.

Ved at udvise empati over for os selv og anerkende vores følelser og oplevelser, kan vi reducere skammens negative indvirkning.

Ligeledes er det vigtigt, at samfundet og vores nærmeste relationer viser empati og accept over for os i vores sårbare øjeblikke af skam.

Dette skaber et miljø, hvor vi føler os værdsat og forstået, hvilket kan bidrage til helingsprocessen.

Terapeutiske tilgange til at arbejde med skam

Der er forskellige terapeutiske tilgange, der kan hjælpe med at arbejde med skam og støtte individets helingsproces.

Neuroaffektiv Psykoterapi

En af disse er neuroaffektiv psykoterapi, der er en helhedsorienteret tilgang til heling og skamhåndtering

Når det kommer til arbejdet med skam og støtte til individets helingsproces, er en terapeutisk tilgang, der har vist sig at være effektiv, neuroaffektiv psykoterapi.

Neuroaffektiv psykoterapi er en helhedsorienteret tilgang, der integrerer både nyere neurovidenskabelig forskning og en dyb forståelse af følelser og relationer.

Skam er også forankret i de neurobiologiske og affektive processer i hjernen

I neuroaffektiv psykoterapi anerkendes det, at skam ikke blot er et resultat af negative tanker og overbevisninger, men også har en dyb forankring i de neurobiologiske og affektive processer i hjernen.

Ved at forstå og arbejde med disse processer kan man opnå en mere helhedsorienteret tilgang til heling og skamhåndtering.

En central del af neuroaffektiv psykoterapi er at skabe en terapeutisk relation, der er baseret på tryghed, tillid og empati.

Gennem denne relation kan terapeuten hjælpe individet med at udforske og forstå de underliggende årsager til skammen samt identificere mønstre og reaktioner, der opretholder den.

Genoprettelse af følelsesmæssige reguleringsevner

I neuroaffektiv psykoterapi fokuseres der også på at genoprette og styrke individets følelsesmæssige reguleringsevner.

Dette kan omfatte teknikker og øvelser, der hjælper individet med at opbygge en større bevidsthed om deres egne følelser og reaktioner samt udvikle strategier til at håndtere dem på en hensigtsmæssig måde.

Krop og kropsbevidsthed

En yderligere dimension af neuroaffektiv psykoterapi er arbejdet med kroppen og kropsbevidsthed.

Skam kan ofte manifesteres som en fysisk fornemmelse i kroppen, og ved at integrere kropsorienterede metoder som:

 • mindfulness
 • åndedrætsøvelser og
 • kropsbevidsthed

kan individet lære at forbinde sig til deres krop og regulere deres følelser mere effektivt.

Traumer og tilknytning

Neuroaffektiv psykoterapi anerkender også vigtigheden af at arbejde med tidlige relationelle erfaringer og traumer, der kan være medvirkende faktorer til skamudvikling.

Gennem en forståelse af, hvordan tidlige relationer har påvirket individets neurobiologi og følelsesmæssige udvikling, kan terapeuten hjælpe med at skabe heling og forandring.

Samlet set giver neuroaffektiv psykoterapi en dyb og helhedsorienteret tilgang til arbejdet med skam og heling.

Ved at integrere neurovidenskabelig forståelse, relationel dygtighed og kropsorienterede metoder kan terapeuten hjælpe individet med at skabe en dybtfølt forandring og støtte deres helingsproces.

Kulturelle perspektiver på skam

Skam er et komplekst fænomen, der kan variere i forståelse og betydning på tværs af forskellige kulturer.

De kulturelle perspektiver på skam handler om at se nærmere på kulturelle variationer for at øge forståelsen af skam i forskellige samfunds- og religiøse kontekster.

Kulturelle variationer i forståelsen af skam

Skam kan blive opfattet og oplevet på forskellige måder i forskellige kulturer.

I nogle kulturer kan skam være forbundet med ære og stolthed, hvor ophøjet adfærd og respekt for sociale normer er afgørende.

I andre kulturer kan skam være mere individualiseret, hvor det er fokus på individets handlinger og personlige integritet.

Der kan også være forskelle i, hvilke handlinger eller situationer der anses for at være skammelige i forskellige kulturer.

Visse handlinger eller adfærd kan være mere stigmatiserende og udløse stærkere skamreaktioner i nogle kulturer end i andre.

Det er vigtigt at anerkende og respektere de kulturelle forskelle i forståelsen af skam for at undgå at generalisere eller dømme.

Skam i forskellige samfunds- og religiøse kontekster

Skam kan også være tæt forbundet med samfunds- og religiøse normer og værdier.

I visse samfund kan skam være en vigtig mekanisme til at opretholde sociale regler og sikre adfærd, der er i overensstemmelse med kulturelle normer.

Religiøse dogmer og overbevisninger kan også spille en central rolle i bestemmelsen af, hvad der betragtes som skammeligt eller moralsk forkasteligt.

Samtidig kan forskellige religiøse traditioner og filosofier også tilbyde metoder til at håndtere og helbrede skam.

For eksempel kan religiøs praksis og rituelle handlinger give en ramme til at erkende, tilgive og genoprette forbindelse i tilfælde af skamfulde handlinger eller fejl.

Skam i offentlig diskurs og medier

Skam spiller en betydelig rolle i offentlig diskurs og medier, og det er vigtigt at forstå, hvordan det påvirker vores samfund og individuelle oplevelser.

Skam og offentlig ydmygelse

Offentlig ydmygelse kan være en kraftig kilde til skam.

Når en person bliver udsat for offentlig kritik, fordømmelse eller mobning, kan det have dybtgående konsekvenser for deres selvopfattelse og mentale velbefindende. Det kan være særdeles angstprovokerende.

Sociale medier og hurtig informationsudveksling har gjort det lettere at sprede skamfulde historier og billeder, hvilket kan resultere i øjeblikkelig og udbredt offentlig ydmygelse.

Det er vigtigt at forstå virkningerne af offentlig ydmygelse og arbejde mod at skabe en kultur, der fremmer respekt, empati og ansvarlighed i vores online og offline interaktioner.

At udøve medfølelse og undgå at deltage i offentlig ydmygelse er afgørende for at skabe et mere inkluderende og støttende samfund.

Skamkultur i digitale medier

De digitale medier har skabt muligheden for en skamkultur, hvor skammelige hændelser og fejl kan blive forstørret og sprede sig hurtigt.

Sociale medierplatforme giver en platform, hvor skammen kan blive forstærket af likes, kommentarer og delinger.

Dette kan føre til en spiral af offentlig ydmygelse og intensivering af skamfølelsen og angst.

Det er vigtigt at være bevidst om skamkulturen i digitale medier og opfordre til mere ansvarlig brug af disse platforme.

Ved at fremme positiv kommunikation, respektfuld dialog og medfølelse kan vi bidrage til at mindske skamkulturen og skabe et sundere online miljø.

Skam og reality-tv

Reality-tv-programmer har også ofte fokus på at fremhæve og udstille skamfulde øjeblikke og situationer.

Deltagerne kan blive offentligt ydmyget og opleve en intensiveret skamfølelse på grund af eksponeringen og reaktionerne fra seerne.

Dette kan have alvorlige konsekvenser for deres mentale og følelsesmæssige trivsel.

Det er vigtigt at være kritisk over for den rolle, reality-tv spiller i at fremme skam og offentlig ydmygelse.

Det er afgørende at opmuntre til etiske retningslinjer og ansvarlighed inden for underholdningsindustrien for at undgå at skade deltagerne og skabe et mere oplyst og respektfuldt mediemiljø.

Etik og etisk håndtering af skam

Etik spiller en afgørende rolle i håndteringen af skam, både på individuelt og samfundsmæssigt niveau.

Skam og etiske dilemmaer

Skam kan give anledning til etiske dilemmaer, hvor spørgsmål om retfærdighed, værdighed og respekt kommer i spil.

For eksempel kan skamfølelse udløses af offentliggørelse af personlige oplysninger eller private billeder uden samtykke, hvilket rejser spørgsmål om privatlivets fred og krænkelse af individets værdighed.

Det er vigtigt at anerkende og respektere individets ret til at bevare deres værdighed og beskytte deres privatliv.

Etiske principper som autonomi, integritet og retfærdighed kan guide os i at træffe beslutninger og handle på en måde, der ikke forstærker skammen, men i stedet fremmer respekt og ansvarlighed.

Empati, respekt og stigmabekæmpelse

Empati og respekt spiller en afgørende rolle i håndteringen af skam.

Ved at udvise empati over for en person, der oplever skam, kan vi skabe et rum for at forstå deres følelser og oplevelser uden at dømme.

Respekt indebærer også at anerkende individets værdighed og ret til at blive behandlet med værdighed, uanset deres fejl eller skamfulde oplevelser.

Stigmatisering og diskrimination er ofte resultatet af skamkultur og kan have alvorlige konsekvenser for individets mentale og følelsesmæssige velbefindende.

Det er afgørende at bekæmpe stigmatisering ved at udfordre stereotype opfattelser, fremme inklusion og skabe et samfund, der er baseret på respekt og accept.

I håndteringen af skam er det vigtigt at overveje de etiske implikationer og handle i overensstemmelse hermed.

Ved at udvise empati, respekt og stigmabekæmpelse kan vi bidrage til at skabe et mere etisk bevidst samfund, der fremmer trivsel og heling for enkeltpersoner, der oplever skam.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er skam?

Skam er en følelse, der opstår, når en person føler sig ydmyget, flov eller uacceptabel på grund af deres handlinger, tanker eller egenskaber.

Hvordan bruges skam?

Skam kan fungere som en form for individuel kontrol og social kontrol, hvor mennesker eller samfundet bruger skam som et middel til at påvirke og styre individernes adfærd.

Hvordan fungerer skam på sociale medier?

De digitale medier har skabt en skamkultur, hvor skammelige hændelser og fejl kan blive forstørret og sprede sig hurtigt. Dette kan føre til en spiral af offentlig ydmygelse og intensivering af skamfølelsen og angst.

Vil du bedømme denne side?

Gns. 5 / 5. Antal: 143

Bedøm som den første

Hvordan kan vi forbedre denne side?

Angst.dk » Artikler » Skam: Lær den bedste måde at håndtere det på!